Een festivalraad onder voorzitterschap van Reinier van Zutphen, in het dagelijks leven Nationale ombudsman, gaat zich buigen over de centrale thema’s voor het Democratiefestival 2021. De onafhankelijke Stichting voor democratie, recht en het vrije woord (DRVW), die de verantwoordelijkheid voor dit festival onlangs op zich nam, mandateert de festivalraad om deze thema’s vast te stellen.

Met het instellen van een festivalraad stelt de stichting de inhoud voorop. De centrale thema’s van de festivalraad geven inhoudelijk richting aan het festivalprogramma en krijgen hun uitwerking in activiteiten. Het Democratiefestival op vrijdag 3 en zaterdag 4 september dit jaar is bovenal een ontmoeting die inwoners van Nederland in de gelegenheid wil stellen met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die mensen hoog zitten en ter harte gaan: hoe moet het verder met elkaar, met Nederland?

Die benadering sluit ook aan op de brief van 21 februari 2020 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan beide Kamers der Staten-Generaal. Die noemt hierin als één van de belangrijkste leerpunten van de eerste festivaleditie in 2019, naast onafhankelijkheid van het festival: ‘Inhoudelijke verbeteringen: deze gaan over een meer evenwichtige programmering die nog beter aansluit bij alle maatschappelijke en politieke invalshoeken’.

Toetsing festivalprogramma
Vanuit de onafhankelijke stichting kan een gemandateerde, deskundige festivalraad beter centrale thema’s selecteren en die keuze ook legitimeren. De festivalraad zal tevens het concept-festivalprogramma toetsen en het bestuur adviseren over de hoofddoelgroepen van het Democratiefestival. Ook na consultatie van andere betrokkenen stelt het stichtingsbestuur, eindverantwoordelijk voor het festival, het programma vast.

Leden van de festivalraad, benoemd op persoonlijke titel, zijn: Reinier van Zutphen (voorzitter), Lisette Heemskerk, Carla Hoetink, Gilbert Isabella, Joyce Lie, Suzanne Potjer en Geerten Waling.

In het dagelijks leven is Van Zutphen Nationale ombudsman, Heemskerk commercieel directeur Nationale Opera & Ballet, Isabella burgemeester van de gemeente Houten, Hoetink politiek historicus Radboud Universiteit, Lie rechter (‘Judge Joyce’), Potjer adviseur vernieuwing organisaties in het publiek domein en Waling onderzoeker aan de Universiteit Leiden en publicist.

Om inhoud en vorm met elkaar te verbinden is de festivaldirectie, Klaas Taselaar en Mirjam Boone, adviseur van de festivalraad. De festivaldirectie adviseert de festivalraad vanuit haar expertise op het gebied van programmering en het bereiken van hoofddoelgroepen. Zij raadpleegt de festivalraad zo nodig bij de verdere uitwerking van het programma.

 

18 februari 2021