DEN HAAG, 2 juni 2021 – De stichting voor democratie, recht en het vrije woord (DRVW) besluit volop in te zetten op het eerstvolgende Democratiefestival in 2022. De omstandigheden wegens de coronacrisis zijn naar het oordeel van de stichting helaas te onzeker om op 3 en 4 september dit jaar een optimaal festival te organiseren.

De onafhankelijke stichting DRVW, opgericht in mei 2020, nam eind vorig jaar de verantwoordelijkheid op zich voor het Democratiefestival. Het festival, op het eiland Veur-Lent in Nijmegen, wil een open plek zijn voor ontmoeting, waarop mensen kunnen zeggen wat hun hoog zit en welke kant het vooral wel of niet op moet met Nederland. De maatregelen die wegens de coronacrisis vooralsnog van kracht zijn maken een fysieke ontmoeting van duizenden bezoekers met debatten en persoonlijke gesprekken niet goed begaanbaar.

Het Democratiefestival wil zich richten op uiteenlopende doelgroepen. Met elkaar kunnen zij in gesprek over lokale, regionale en landelijke kwesties. Dat stimuleert ook democratisch burgerschap. De stichting beseft dat het belangrijk is het festival in de komende jaren door te ontwikkelen. Dat verlangt grote betrokkenheid en inzet van vele partners. Om te komen tot een inhoudelijke richting en centrale thema’s voor het programma van het Democratiefestival stelde de stichting eerder al een gemandateerde festivalraad in.

De stichting stelt de inzet en betrokkenheid van de subsidiënten, vele partners, festivalorganisatie en dienstverleners bijzonder op prijs. Volgens plan diende de stichting voor de maand juni tot besluit te komen of verdere voorbereidingen van het festival dit jaar wegens het coronabeleid verantwoord is. Door hier nu over te besluiten kan de stichting tijdig alle betrokkenen informeren.

 

Besluit bestuur, 31 mei 2021

Het bestuur van de Stichting voor democratie, recht en het vrije woord (DRVW) heeft op 31 mei 2021 besloten om het Democratiefestival dat op 3 en 4 september 2021 bij Nijmegen zou worden gehouden uit te stellen tot een nader te bepalen datum in 2022. Aan dit besluit ligt de volgende afweging ten grondslag. Het Democratiefestival beoogt de ontmoeting en het gesprek te organiseren en te stimuleren tussen uiteenlopende doelgroepen uit onze samenleving over lokale, regionale en landelijke kwesties. In 2019 is een eerste editie van het festival georganiseerd. Uit de evaluatie van deze editie zijn lessen getrokken. De stichting is een jaar geleden opgericht om onder meer het Democratiefestival te organiseren. Onze ambitie is hoog. Het festival moet een evenwichtige programmering bieden waardoor veel mensen in het festival geïnteresseerd raken en naar Veur-Lent komen. Aan het festival moet grote bekendheid gegeven worden. Aan een breed draagvlak binnen de samenleving voor een Democratiefestival moet worden gebouwd. De editie 2021, die voor het eerst onder verantwoordelijkheid van de stichting plaatsvindt, moet de basis leggen voor een langdurige traditie. Dit alles betekent dat de omstandigheden op 3 en 4 september 2021 optimaal moeten zijn om een Democratiefestival met deze ambitie neer te zetten. Hoewel de coronapandemie richting een einde lijkt te gaan en de samenleving zich weer beweegt richting normaal, blijft onzeker hoe de situatie er begin september 2021 uit zal zien en welke voorwaarden tegen die tijd verbonden worden aan de organisatie van evenementen. Het doel en de opzet van het Democratiefestival leent zich niet voor het in acht nemen van een 1,5 meter afstand. Ook een verplichting om bezoekers als bewijs van toegang te laten beschikken overeen negatief testresultaat of een vaccinatiebewijs dan wel ter plaatse een test te laten ondergaan, past niet bij de gedachte dat het festival voor iedereen toegankelijk moet zijn. Aan het organiseren van het Democratiefestival onder deze beperkingen is een te groot afbreukrisico verbonden. Aan uitstel van de beslissing of het doorgaan met organiseren van het festival met als optie om op een later moment alsnog te besluiten tot annuleren wordt niet de voorkeur gegeven. Het Democratiefestival wordt gefinancierd met subsidie van de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid. Het uitgeven van deze publieke middelen dient op verantwoorde wijze te gebeuren. Daarom wordt er voor gekozen om in goed overleg met de subsidiënten en partners de beschikbare middelen door te schuiven naar een wel optimaal te realiseren editie in 2022. Hierdoor kan de organisatie van het festival 2022 een snelle doorstart maken.